// //

Информация за рисковете

 

Съдържанието  от интернет страниците има информативен характер и не подтиква към търговски операции. Анализите на финансовите инструменти се разпространяват по електронен път към широк кръг от клиенти и не може да се третират като персонален инвестиционен съвет или консултация. Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Читателят разбира рисковете от валутната търговия на международния пазар и по никакъв начин не може да държи отговорен фирмата, неин служител или което и да е било друго лице, отговорно за всяка загуба, възникнала в резултат на това, че се е доверил на тези прогнози или коментари и е осъществил търговска дейност, съобразявайки се с тях.  Фирмата използува  качествена информация за разработването им, но пред вид сложността и многофакторността на международния пазар не гарантира ефективността на разработените прогнози и коментари. Настоящите анализи, прогнози и коментари и всички други технически или други средства, които се изпращат или са поместени в интернет страницата имат за цел подпомагане и улесняване на търговската дейност на читателите, изготвени са добросъвестно и добронамерено. За своите инвеститорски цели читателят  може да ползува допълнителна информация. Читателят  взима инвестиционни решения самостоятелно и извършва търговска дейност на свой риск и за своя сметка. Читателят  внимателно преценява дали валутната търговия е подходяща за него с оглед на финансовото му състояние и инвестиционни цели.

 Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговите инвестиции могат да понесат пълни или частични загуби.  Въпреки добронамерения характер на информацията фирмата не гарантира краен положителен резултат и  не поема отговорност за верността на предоставената информация, както  и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата.

Промяната на информицията става без предварително предупреждение.

 

The content of the Internet pages is informative and does not encourage commercial operations. Analyzes of financial instruments are distributed electronically to a wide range of clients and cannot be treated as personal investment advice or consultation. Trading in the foreign exchange market is a risky activity and the probability of losses is high. The reader understands the risks of foreign exchange trading in the international market and cannot in any way hold the company, its employee or any other person responsible for any loss incurred as a result of relying on these predictions or comments and has conducted business in accordance with them. The company uses quality information for their development, but given the complexity and multifactorial nature of the international market, it does not guarantee the effectiveness of the developed forecasts and comments. The present analyses, forecasts and comments and all other technical or other means that are sent or placed on the website are intended to support and facilitate the commercial activity of the readers, they are prepared in good faith and in good faith. For his investment purposes, the reader may use additional information. The reader makes investment decisions independently and trades at his own risk and expense. The reader should carefully consider whether forex trading is suitable for him in light of his financial situation and investment goals. Investments in the foreign exchange market are subject to the risk of constant fluctuations in market values. The investor should bear in mind that his investments may suffer total or partial losses. Despite the well-intentioned nature of the information, the company does not guarantee a final positive result and does not assume responsibility for the accuracy of the information provided, as well as should not be responsible for any costs, losses, damages related to the use of information from the page. Information is subject to change without prior notice.