// //

Информация за рисковете

 

Съдържанието  от интернет страниците има информативен характер и не подтиква към търговски операции. Анализите на финансовите инструменти се разпространяват по електронен път към широк кръг от клиенти и не може да се третират като персонален инвестиционен съвет или консултация. Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Читателят разбира рисковете от валутната търговия на международния пазар и по никакъв начин не може да държи отговорен фирмата, неин служител или което и да е било друго лице, отговорно за всяка загуба, възникнала в резултат на това, че се е доверил на тези прогнози или коментари и е осъществил търговска дейност, съобразявайки се с тях.  Фирмата използува  качествена информация за разработването им, но пред вид сложността и многофакторността на международния пазар не гарантира ефективността на разработените прогнози и коментари. Настоящите анализи, прогнози и коментари и всички други технически или други средства, които се изпращат или са поместени в интернет страницата имат за цел подпомагане и улесняване на търговската дейност на читателите, изготвени са добросъвестно и добронамерено. За своите инвеститорски цели читателят  може да ползува допълнителна информация. Читателят  взима инвестиционни решения самостоятелно и извършва търговска дейност на свой риск и за своя сметка. Читателят  внимателно преценява дали валутната търговия е подходяща за него с оглед на финансовото му състояние и инвестиционни цели.

 Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговите инвестиции могат да понесат пълни или частични загуби.  Въпреки добронамерения характер на информацията фирмата не гарантира краен положителен резултат и  не поема отговорност за верността на предоставената информация, както  и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата.

Промяната на информицията става без предварително предупреждение.